Ý nghĩa tượng trưng tâm lý của giấc mơ Mơ là hiện tượng tâm lý bình thường ở con người. Nó có thể truyền tải những phản ứng của tiềm ý thức hay những rung động tự nhiên do sự vật khách quan gây ra tác động tới phạm vi ý thức. Vì vậy, chúng ta mới