Chiêm bao thấy gội đầu - Chiêm bao thấy gội đầu là chấm dứt một căn bịnh. - Thấy gội đầu cho người khác là sự hợp tác có lợi.