Chiêm bao thấy giết loài vật hoạc giết người - Chiêm bao thấy giết một người trung thân là bị mất phẩm giá. - Thấy giết loài vật là thắng dược kẻ toan hại mình.