Chiêm bao thấy cây liễu - Chiêm bao thấy mình nằm dưới cột liễu là gặp người bạn thành thật. - Thấy trèo lên cây liễu, nếu chưa vợ, sẽ gặp người vợ đẹp và biết nuông chiều chồng; nếu chưa chồng, đề phòng bị phỉnh gạt.