Chiêm bao thấy tiền

Chiêm bao thấy lá 9 bài bích

Chiêm bao thấy lá 9 bài bích
Chiêm bao thấy lá 9 bài bích Chiêm bao thấy lá 9 bài bích là công việc làm ăn thất bại

Chiêm bao thấy bạc chất thành khối

Chiêm bao thấy bạc chất thành khối
Chiêm bao thấy bạc chất thành khối Chiêm bao thấy bạc chất thành khối là sắp có người khác phái giúp đỡ về tiền bạc.

Chiêm bao thấy chơi cờ bạc mà thua

Chiêm bao thấy chơi cờ bạc mà thua
Chiêm bao thấy chơi cờ bạc mà thua Chiêm bao thấy chơi cờ bạc mà thua là sắp có chuyện cãi nhau trong gia đình.

Chiêm bao thấy chơi cờ bạc mà ăn

Chiêm bao thấy chơi cờ bạc mà ăn
Chiêm bao thấy chơi cờ bạc mà ăn Chiêm bao thấy chơi cờ bạc mà ăn là điềm bị tình phụ.

Chiêm bao thấy chơi cờ bạc

Chiêm bao thấy chơi cờ bạc
Chiêm bao thấy chơi cờ bạc Chiêm bao thấy chơi cờ bạc là điềm hao tài.

Chiêm bao thấy được người khác cho tiền giấy

Chiêm bao thấy được người khác cho tiền giấy
Chiêm bao thấy được người khác cho tiền giấy Chiêm bao thấy được người khác cho tiền giấy là mọi sự tốt đẹp.

Chiêm bao thấy bỏ tiền vào heo đất

Chiêm bao thấy bỏ tiền vào heo đất
Chiêm bao thấy bỏ tiền vào heo đất Chiêm bao thấy bỏ tiền vào heo đất là điềm gia đình sa sút.

Chiêm bao thấy đồng tiền vàng xâu thành đôi

Chiêm bao thấy đồng tiền vàng xâu thành đôi
Chiêm bao thấy đồng tiền vàng xâu thành đôi Chiêm bao thấy đồng tiền vàng xâu thành đôi là sẽ có người tình.

Chiêm bao thấy ngựa chở tiền

Chiêm bao thấy ngựa chở tiền
Chiêm bao thấy ngựa chở tiền Chiêm bao thấy ngựa chở tiền là mất chức.

Chiêm bao thấy chia tiền trong nhà

Chiêm bao thấy chia tiền trong nhà
Chiêm bao thấy chia tiền trong nhà Chiêm bao thấy chia tiền trong nhà là điềm chia ly, tan vỡ.